Hình ảnh nhà máy thủy điện


 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150201_091117.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150201_091905.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150222_084223.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150222_084249.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150222_093417.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_IMG_3060.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_IMG_3062.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga8JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga7JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga6JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga5JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga4JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga3JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga2JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_thiet_ke_web_ga1jpg_1.jpg