Thư viện hình ảnh

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/670_tt6.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/670_tt4.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/670_tt2.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/670_tt5.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_CD_4.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_CD_6.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_IMG_7978.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_CD_2.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_CD_1.jpg

   

 • Hoạt động công đoàn

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_CD_5.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150201_091117.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150201_091905.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150222_084223.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150222_084249.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150222_093417.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_IMG_3060.jpg

   

 • Khuôn viên nhà máy

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_IMG_3062.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_10955582_627273634085156_5741158126013600187_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_10968534_627274124085107_2286935588254558481_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_10924794_627273787418474_970038085160806755_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_10915145_627274240751762_8710173686858261738_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_10446630_627274380751748_8079991448442798622_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_1509078_627274060751780_8679466817357530877_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150201_083533.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150201_084314.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_20150201_084018.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/670_IMG_20150206_192250_resized.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_4_1.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_4.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_3.jpg

   

 • Trè em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_1.jpg

   

 • Trè em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_tu_thien.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga8JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga7JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga6JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga5JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga4JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga3JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga2JPG_1.jpg

   

 • Phòng điều hành

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/670_thiet_ke_web_ga1jpg_1.jpg